PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2021 – OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2021 ANUNCIO

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2021 ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 10 de decembro de 2021, aprobou a oferta de emprego público do ano 2021 nos termos e co alcance sinalados a continuación: 1.- Quenda libre (prazas ofertadas ao abeiro da taxa ordinaria de reposición de efectivos, artigos 19.un.1 […]

DECEMBRO 2021 – CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA VACANTE DE LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA VACANTE DE LETRADO/A-ASESOR/A XURÍDICO/A INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020 ANUNCIO Faise pública a Resolución da Alcaldía de 10 de decembro de 2021 pola que se con-voca proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcio-nario de carreira, dunha vacante de letrado/a-asesor/a xurídico/a […]

DECEMBRO 2021 – Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP/2017)

Anuncio resultados finais e proposta de nomeamento praza de oficial de administración (OEP/2017) Reunido o Tribunal Cualificador comprobouse que a totalidade dos aspirantes que superaron os dous primeiros exercicios contan co nivel de coñecemento de galego esixido pola Base 3ª f) polo que, na súa virtude, atópanse exentos da realización do terceiro exercicio. En cumprimento […]

DECEMBRO 2021 – DECRETO 2021-1545 DE NOMEAMENTO DE NOVO INTEGRANTE DE X.G.L. E MODIF. TENENCIAS ALCALDÍA

DECRETO 2021-1545 DE NOMEAMENTO DE NOVO INTEGRANTE DE X.G.L. E MODIF. TENENCIAS ALCALDÍA Resolución da Alcaldía Nomeamento de nova integrante da Xunta de Goberno Local e de Tenente de Alcalde Mediante Resolución da Alcaldía do 08.11.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) nomeáronse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. O artigo 52.1 […]

DECEMBRO 2021 – ANUNCIO COBRANZA SERVIZO AXUDA NO FOGAR SETEMBRO 2021

ANUNCIO COBRANZA SERVIZO AXUDA NO FOGAR SETEMBRO 2021 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO […]

DECEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (4209/2021) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 196, de data 11 de outubro de 2021, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 30 de […]

DECEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

PROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 4208/2021) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 195, de data 8 de outubro de 2021, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]