PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 CULTURA

NOVEMBRO 2021 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 CULTURA

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021” correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (25), de acordo co seguinte detalle:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN (ANPAS)
Aplicación 3260.48900
ENTIDADE IMPORTE
1 ASOC. ANPA ARCO DE FEFIÑÁNS 683,33 €
2 ASOC. APA SANTA MARIÑA DOZO 683,33 €
3 ASOC. APA O ESTANQUE-CORVILLÓN 683,33 €
4 ASOC. APA CON DE SETE PÍAS-VILARIÑO 683,33 €
5 ASOC. APA AS CHANS- TREMOEDO 300,00 €
6 ASOC. APA A PASTORA CAMBADOS 600,00 €
7 ASOC. APA OS OLMOS 683,33 €
8 ASOC. ANPA O CASTRO- CASTRELO 683,33 €
TOTAL 4.999,98 €

ENTIDADES CULTURAIS
Aplicación 3340.48900
ENTIDADE IMPORTE
1 ASOC. CULTURAL E MUSIC. MANUEL PADÍN SOTELO 860,00 €
2 ASOC. CULT. BANDA DE MÚSICA DE CASTRELO 1.300,00 €
3 ASOC. OBRADOIRO VOLANDEIRA 1.000,00 €
4 ASOC. CULT. CORBILLÓN -CAMBADOS (XIRONSA) 4.000,00 €
5 ASOC. AMIGOS DE FEFINÁNS 300,00 €
6 ASOC. CEN FOLLAS 1.300,00 €
TOTAL 8.760,00 €

OCIO E TEMPO LIBRE
Aplicación 3370.48900
ENTIDADE IMPORTE
1 ASOC. DE MULLERES RURAIS DE CASTRELO- AS SAIÑAS 1.000,00 €
2 ASOC. DE AMAS DE CASA ALBARIÑO 800,00 €
3 ASOC. O BATUQUEIRO DE VILARIÑO 1.300,00 €
4 ASOC. DE MARIA AUXILIADORA 250,00 €
5 ASOC. TEATRO CIA CARACOL 600,00 €
6 ASOC. CULTURAL NO GARAXE 600,00 €
7 ASOC. XIMNASIA SANTOMÉ 300,00 €
TOTAL 4.850,00 €

FESTAS POPULARES
Aplicación 3380.48900
ENTIDADE IMPORTE
1 ASOC. FESTAS PATRONAIS DE CORVILLÓN 900,00 €
2 ASOC. CULTURAL PRADO DE SINEIRO EN VILARIÑO 1.000,00 €
3 ASOC. CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS VIRXEN DE LOURDES DE CORVILLÓN 1.000,00 €
4 ASOC. COFRADIA DE SAN ROQUE DE CAMBADOS 490,00 €
TOTAL 3.390,00 €
TOTAL XERAL
25 21.999,98 €

SEGUNDO.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 8 da convocatoria, ata o día 10 de decembro (inclusive). As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que desiste da súa petición.

TERCEIRO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.”

ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA CULTURA E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN