PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN

NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN

ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021” correspondentes á área de deportes, ás solicitudes que figuran a continuación (18), de acordo co seguinte detalle:

ENTIDADES DEPORTIVAS Aplicación 3410.48900

ENTIDADE IMPORTE
1 CLUB JUVENTUD CAMBADOS 16.600,00 €
2 CLUB XUVENTUDE DE BALONCESTO CAMBADOS 14.650,00 €
3 CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA 11.400,00 €
4 CLUB PIRAGUISMO CAMBADOS 8.650,00 €
5 CLUB ATLETISMO CAMBADOS 7.450,00 €
6 CLUBE VOLEIBOL XAV CAMBADOS 4.000,00 €
7 CLUB DE TENIS CAMBADOS 2.500,00 €
8 ASOC DEPORTIVA GRAND JETE 1.000,00 €
9 CLUBE MARIÑO SALNES ASOC DEPORTIVA 1.000,00 €
10 CLUB AJEDREZ ALBARIÑO 750,00 €
11 CLUB BEIRAMAR C F CAMBADOS 750,00 €
12 CLUB DE PESCA AS JORITAS 750,00 €
13 CAMBADOS GAELICO 700,00 €
14 INNAE 600,00 €
15 ESCOLA DEPORTIVA A MERCED 300,00 €
16 CLUB ALBARIÑO VETERANOS 300,00 €
17 CASTRELO CF VETERANOS 300,00 €
18 ASOC. CULT. E DEPORTIVA VELA TRADICIONAL
CAMBADOS 300,00 €
TOTAL 72.000,00 €

SEGUNDO.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 8 da convocatoria, ata o día 10 de decembro (inclusive).
As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que desiste da súa petición.

TERCEIRO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.”

ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN