PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2021-2022 E DE AMPLIACIÓN DE PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2021-2022 E DE AMPLIACIÓN DE PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

 “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2021/2022”, ás solicitudes que figuran a continuación (166) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria 3200.48100, de acordo co seguinte detalle:

 

  DNI BENEFICIARIO/A AXUDA ENSINO AXUDA TRANSPORTE
1 35633458H 110,25 € 0,00 €
2 35633457V 110,25 € 0,00 €
3 35671197Z 140,00 € 0,00 €
4 35630396S 140,00 € 150,00 €
5 35670509Q 140,00 € 0,00 €
6 78143904R 110,25 € 0,00 €
7 35602736R 110,25 € 0,00 €
8 35633049T 110,25 € 0,00 €
9 77970129Z 140,00 € 200,00 €
10 35641800B 140,00 € 0,00 €
11 77970130S 140,00 € 0,00 €
12 Y7134720L 140,00 € 0,00 €
13 35633901R 140,00 € 0,00 €
14 35640319W 150,00 € 0,00 €
15 35602054D 150,00 € 0,00 €
16 35646917E 110,25 € 0,00 €
17 35490026Z 140,00 € 200,00 €
18 35642021W 140,00 € 200,00 €
19 35629857N 110,25 € 0,00 €
20 35629856G 110,25 € 0,00 €
21 35643456B 140,00 € 0,00 €
22 35668967S 140,00 € 0,00 €
23 54321097L 140,00 € 200,00 €
24 35631993W 140,00 € 0,00 €
25 35600753L 140,00 € 200,00 €
26 *35459149A 140,00 € 0,00 €
27 35632289E 140,00 € 0,00 €
28 *53116135G 140,00 € 0,00 €
29 *76872823S 140,00 € 0,00 €
30 35633824Q 140,00 € 0,00 €
31 35481796H 140,00 € 200,00 €
32 35484475Y 140,00 € 150,00 €
33 35491563X 140,00 € 200,00 €
34 35631416T 140,00 € 0,00 €
35 35633425P 140,00 € 0,00 €
36 35640027D 140,00 € 0,00 €
37 35640028X 140,00 € 0,00 €
38 35601307K 140,00 € 0,00 €
39 35631622E 140,00 € 0,00 €
40 35634144Z 140,00 € 0,00 €
41 *35485894E 140,00 € 0,00 €
42 35601434X 140,00 € 0,00 €
43 35647297B 140,00 € 0,00 €
44 78597768Y 140,00 € 200,00 €
45 78535816Q 140,00 € 200,00 €
46 35633220X 110,25 € 0,00 €
47 35629516D 110,25 € 0,00 €
48 35629515P 110,25 € 0,00 €
49 35632662G 110,25 € 0,00 €
50 35601652K 140,00 € 0,00 €
51 35642618R 140,00 € 0,00 €
52 35601684F 110,25 € 0,00 €
53 Y7134721C 140,00 € 0,00 €
54 35598223L 140,00 € 0,00 €
55 35628099H 140,00 € 0,00 €
56 *35480429P 140,00 € 0,00 €
57 35633448P 150,00 € 200,00 €
58 35633449D 150,00 € 0,00 €
59 35646272K 140,00 € 0,00 €
60 35634826Y 110,25 € 0,00 €
61 35598199H 110,25 € 0,00 €
62 35601432P 140,00 € 0,00 €
63 35641690Q 140,00 € 0,00 €
64 75548381V 140,00 € 0,00 €
65 *76864869L 140,00 € 0,00 €
66 *76864869L 140,00 € 0,00 €
67 35669389T 140,00 € 0,00 €
68 35602975X 140,00 € 0,00 €
69 35600250E 140,00 € 200,00 €
70 35646397P 150,00 € 0,00 €
71 35632724C 110,25 € 0,00 €
72 35632297F 110,25 € 0,00 €
73 35489676D 110,25 € 0,00 €
74 35642068A 110,25 € 0,00 €
75 35633780H 110,25 € 0,00 €
76 49404206E 140,00 € 0,00 €
77 35602633J 140,00 € 0,00 €
78 *76866622R 140,00 € 0,00 €
79 35629643K 110,25 € 0,00 €
80 35486262E 140,00 € 200,00 €
81 35601176M 110,25 € 0,00 €
82 35644097P 140,00 € 0,00 €
83 35640620G 140,00 € 0,00 €
84 35643993L 110,25 € 0,00 €
85 35643994C 110,25 € 0,00 €
86 35602124X 140,00 € 0,00 €
87 35602125B 140,00 € 0,00 €
88 35645114J 140,00 € 0,00 €
89 35644874A 140,00 € 0,00 €
90 *35479106L 110,25 € 0,00 €
91 35643048V 140,00 € 0,00 €
92 35629338S 110,25 € 0,00 €
93 35643135N 110,25 € 0,00 €
94 35646444D 140,00 € 200,00 €
95 35488813C 140,00 € 200,00 €
9 35598423N 140,00 € 150,00 €
97 Y6675700X 140,00 € 0,00 €
98 35627600W 150,00 € 0,00 €
99 35645487H 150,00 € 0,00 €
100 *35473223R 140,00 € 0,00 €
101 35601610W 110,25 € 0,00 €
102 35633407J 110,25 € 0,00 €
103 35642976Z 110,25 € 150,00 €
104 35642977S 110,25 € 0,00 €
105 35646514X 140,00 € 0,00 €
106 35644527R 140,00 € 0,00 €
107 35642281D 110,25 € 0,00 €
108 35633582G 150,00 € 0,00 €
109 35669837B 140,00 € 150,00 €
110 77973195K 140,00 € 0,00 €
111 35631528C 140,00 € 0,00 €
112 35601890Y 140,00 € 0,00 €
113 35670719L 140,00 € 0,00 €
114 35643413Z 140,00 € 0,00 €
115 35643305K 140,00 € 0,00 €
116 35668012A 140,00 € 0,00 €
117 35647103R 140,00 € 0,00 €
118 77972464A 110,25 € 0,00 €
119 35642236X 110,25 € 0,00 €
120 35632241C 110,25 € 0,00 €
121 77548223C 140,00 € 0,00 €
122 35671074Y 140,00 € 0,00 €
123 35671075F 140,00 € 0,00 €
124 35631302R 140,00 € 0,00 €
125 35486272D 140,00 € 150,00 €
126 35641586G 150,00 € 0,00 €
127 35599366N 150,00 € 200,00 €
128 35630032L 150,00 € 0,00 €
129 35640300Y 110,25 € 0,00 €
130 35670291N 140,00 € 0,00 €
131 35602693G 140,00 € 0,00 €
132 35629935Z 140,00 € 0,00 €
133 35640949B 140,00 € 0,00 €
134 35646871E 140,00 € 0,00 €
135 35646870K 140,00 € 0,00 €
136 *35480594N 140,00 € 0,00 €
137 35631299K 140,00 € 0,00 €
138 35641938B 140,00 € 0,00 €
139 35599918N 140,00 € 200,00 €
140 35599919J 140,00 € 0,00 €
141 35630386M 140,00 € 150,00 €
142 35669058Z 140,00 € 0,00 €
143 35488332E 140,00 € 150,00 €
144 35642137A 140,00 € 0,00 €
145 35642135R 140,00 € 200,00 €
146 35642136W 140,00 € 0,00 €
147 35645525X 140,00 € 0,00 €
148 35643283E 140,00 € 0,00 €
149 35629973Y 140,00 € 0,00 €
150 Y7656518Q 110,25 € 0,00 €
151 35598190D 140,00 € 0,00 €
152 35643166C 140,00 € 0,00 €
153 35643165L 140,00 € 0,00 €
154 35627957Z 110,25 € 0,00 €
155 35668844F 140,00 € 0,00 €
156 35647749A 140,00 € 0,00 €
157 35491459K 140,00 € 200,00 €
158 35629981Z 140,00 € 0,00 €
159 35643225X 110,25 € 0,00 €
160 Y8188497M 140,00 € 0,00 €
161 35642262J 150,00 € 0,00 €
162 35642523K 140,00 € 0,00 €
163 35642524E 140,00 € 0,00 €
164 35642525T 140,00 € 0,00 €
165 77465250P 140,00 € 0,00 €
166 77546429C 140,00 € 0,00 €
    22.199,75 € 4.800,00 €

* DNI do/a Representante legal do/a menor

 SEGUNDO. Desestimar as solicitudes de concesión de subvención que figuran a continuación (5) polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Porposta emitido polo departamento de Cultura con data 11/11/2021:

 

DNI SOLICITANTE MOTIVO
35490705A Falta de documentación requirida
35646194N Excede ingresos
35644420D Falta de documentación requirida
35640256P Excede ingresos
35641458Z Excede ingresos

 

TERCEIRO.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 9 da convocatoria, ata o día 10 de decembro (inclusive).

Os/as beneficiarios/as deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que se desiste da súa petición.

CUARTO.-  Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. ”

 Publícase de acordo coa Disposición Adicional Sétima Primeira (Parágrafo Segundo) da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos personais e garantía dos dereitos dixitais