PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2021-2022 E DE AMPLIACIÓN DE PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),  “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2021/2022”, ás solicitudes que figuran a continuación (166) e polo importe que se indica, con cargo á […]

NOVEMBRO 2021 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 CULTURA

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2021” correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (25), de acordo […]

NOVEMBRO 2021 – ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN

ANUNCIO DE CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2021 ÁREA DEPORTES E DE AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de novembro de 2021 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para […]