PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

SETEMBRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

N. Expediente

2921/2021

Asunto

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2021/MOD/022: SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 01/2021

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2021/MOD/022

Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 22 de xullo de 2021, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito n.º 2021/MOD/022 financiado con baixas por anulación por importe total de 343.060,97 €, e non téndose presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 2/2004 de 5 de marzo, publícase o resumo do orzamento de gastos resultante a nivel de capítulos:

1136.png

Contra a aprobación definitiva da Modificación Orzamentaria poderá interpoñerse directamente recurso Contencioso – Administrativo na forma e prazos que establecen a normativa vixente, segundo o disposto no artigo 171 en relación cos artigos 177 e 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE