PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2021 – ANUNCIO DA EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) EXERCICIO 2021 E A SÚA COBRANZA

ANUNCIO DA EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) EXERCICIO 2021 E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 25 de agosto de 2021, aprobáronse as […]