PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – ANUNCIO DECRETO 2021-1118 [RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 TRABALLADORES.]

AGOSTO 2021 – ANUNCIO DECRETO 2021-1118 [RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 TRABALLADORES.]

Vistas as Bases reguladoras para a contratación temporal de 5 traballadores demandantes de emprego perceptores da Renda de Integración de Galicia (Risga) e de conformidade co establecido na cláusula oitava das Bases reguladoras do proceso selectivo “…O sistema de selección dos aspirantes será o de concurso de méritos (criterios de preferencia), segundo o establecido no Anexo I destas Bases e unha entrevista persoal no que se valorará a adecuación do candidato/a ó posto ofertado, atendendo os criterios específicos recollidos no Anexo I…”

Vista a Acta do Tribunal de selección, de data 19.08.2021, na que unha vez realizada a avaliación de méritos e a entrevista aos/ás candidatos/as, en base os baremos establecidos nas Bases da Convocatoria do proceso selectivo, a puntuación obtida foi a que se reflicte no cadro seguinte:

DECRETO 2021-1118 [RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 TRABALLADORES.]