PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – DECRETO 2021-1114 [Resolución Alcaldía contratación de Dª Silvia Domínguez Torrado como Docente limpeza espazos abertos e instalacións industriais e xestión de residuos.]

Expediente 3201/2020 Vistas as Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil. Vista a Acta do Tribunal Cualificador, de data 20/08/2021, relativa á de avaliación dos méritos presentados polos/as aspirantes para participar no proceso selectivo para a cobertura do posto de Docente […]

AGOSTO 2021 – ANUNCIO DECRETO 2021-1118 [RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA PARA A CONTRATACIÓN DE 5 TRABALLADORES.]

Vistas as Bases reguladoras para a contratación temporal de 5 traballadores demandantes de emprego perceptores da Renda de Integración de Galicia (Risga) e de conformidade co establecido na cláusula oitava das Bases reguladoras do proceso selectivo “…O sistema de selección dos aspirantes será o de concurso de méritos (criterios de preferencia), segundo o establecido no […]