PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – Decreto aprob. lista provisional admitidos e excluídos proceso selectivo 5 traball. perceptores RISGA

AGOSTO 2021 – Decreto aprob. lista provisional admitidos e excluídos proceso selectivo 5 traball. perceptores RISGA

Vista a concesión a este Concello dunha subvención, por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, para contratación de 5 traballadores perceptores da Renda de Integración Social de Galicia, por un período de 9 meses.
Vistas as Bases Reguladoras do proceso selectivo, para a contratación dos 5 traballadores perceptores da Renda de Integración Social de Galicia, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 29/07/2021.
Visto que, por parte do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar foi designada para formar parte do Tribunal de Selección, Dª Mª Marina Barral Tomé, Técnica Superior do Equipo de Inclusión Socio Laboral.
Visto que, por parte da Consellería de Economía Emprego e Industria foi designada para formar parte do Tribunal de Selección, Dª. María Dolores Fontenla Redondo, Técnica Servizo Público de Galicia.
Vista a cláusula sexta das referidas Bases Bases Reguladoras e, unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, para participar no proceso selectivo dos candidatos preseleccionados pola Oficina de Emprego.
Visto o establecido no artigo 21, da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, de 2 de abril,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo:

RESOLUCIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS E DESIGNACION TRIBUNAL 5 TRABALLADORES