PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN_09/08/2021 PARA DAR CONTA DO INFORME Á DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E APERTURAR OS ARQUIVOS QUE CONTEÑEN AS OFERTÁS ECONÓMICAS E, SE PROCEDE, FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

No enlace que se xunta poderán descarga a Acta da Mesa de Contratación, estendida o día 09/08/2021, para dar conta do informe-valoración á documentación técnica (criterios dependentes dun xuízo de valor) e aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas econonómicas e, se procede, formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación das obras de “REMODELACIÓN […]

AGOSTO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA

REPORTAXE FOTOGRÁFICA Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “NAROM, S.L“, as obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARÚAS E ZONAS E APARCAMENTO DA RÚA SEVILLA“, asinándose a Acta de recpeción das mesmas o pasado día 31/07/2021. O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade […]