PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2021 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

AGOSTO 2021 – APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 22.07.2021, acordou aprobar inicialmente o Regulamento para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social.

En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 do 2 de abril sométese o expediente a información pública por un período de trinta días hábiles contados desde a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a presentación das reclamacións e suxerencias que se estimen oportunas.

No caso de que non se houbera presentado ningunha reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.

Cambados

(Asinado dixitalmente)