PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2021 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia de apertura das ofertas económicas, presentadas polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación do contrato menor das obras de “PAVIMENTACIÓN DE VIAS MUNICIPAIS (RÚA CARBALLEIRA, BELECO E CAAMAÑO BOURNACELL)”, e da formulación ao órgano de contratación de proposta de adxudicación, se procede. DILIXENCIA APERTURA ARQUIVOS […]

XULLO 2021 – ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS AGADER 2021/2022

Por Decreto de Alcaldía 2021-0706, de data 26/05/2021, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS AGADER 2021/2022 ”, á empresa “EUROTEC, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.”, polo prezo de: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 921,83 500,00 21% IVE […]

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO)

Nestas datas ven de rematarse a execución das obras de “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS (VILARIÑO )”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019) e que foron executadas pola empresa “GRUPORESA, S.L.” O que se fai público en cumprimento do disposto no […]

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DO INVESTIMENTO SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC)E OBRA CIVIL

Nestas datas ven de rematarse pola empresa “Vermican Soluciones de Compostaje, S.L” a execución do “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE: LOTE 1.- UNIDADES MODULARES DE COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL”, instalados nas inmediacións da Praza de Abastos, Centro Socio Cultural a Merced e Fonte de Fefiñáns, O investimento […]

XULLO 2021 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”, da que foi adxudicataria a empresa “Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.”. As citadas obras obras dispoñían das subvencións que se reflicten seguidamente: Que para […]

XULLO 2021 – ANUNCIO DE COBRANZA DO PADRÓN DO LIXO DA PRAZA 1º TRIMESTRE 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO LIXO DA PRAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: […]

XULLO 2021 – ANUNCIO COBRANZA PADRÓN PRAZA 1º TRIMESTRE 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO PRAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PRAZA 1 […]

XULLO 2021 – ANUNCIO DE COBRANZA DO PADRÓN MERCADO 1º TRIMESTRE 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO 1 TRIMESTRE 2021 […]