PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2021 – PLENO ORDINARIO DO MES DE XULLO

XULLO 2021 – PLENO ORDINARIO DO MES DE XULLO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 22 de xullo de 2021 ás 21:00 2ª convocatoria: 26 de xullo de 2021 ás 21:00
Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 13/05/2021 e 27/05/2021 (Exptes. PLN/2021/4 e PLN/2021/5)
2. Expediente 789/2021. Aprobación Conta Xeral 2021
3. Expediente 2921/2021. Modificación de Crédito Nº 2021/MOD/022: Suplemento de Crédito para recoñecemento extraxudicial 01/2021
4. Expediente 2145/2021. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 1/2021
5. Expediente 2897/2021. Rectificación do Inventario Municipal de Bens e Dereitos
6. Expediente 1205/2021. Inadmisión da alegación presentada pola Federación de Empregados Públicos U.S.O. ao Orzamento municipal 2021
7. Expediente 5011/2020. Aprobación inicial do Regulamento para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social
8. Expediente 3180/2021. Inicio de expediente de investigación camiño de Monte do Corgo
9. Expediente 2443/2021. Proposta de CAMBADOS PODE para que o goberno municipal garanta o abastecemento de auga a tódolos usuarios de Cambados e, en especial, aos das zonas altas da
parroquia de Vilariño de forma urxente
10.Expediente 3222/2021. Proposta do Grupo Municipal Cambados Pode, interesando a modificación do tipo impositivo da Ordenanza Reguladora do Imposto de Bens Inmobles
11.Expediente 2775/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., relativa ao recurso interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e R.D., respecto do Plan Xeral de Explotación Marisqueira Período 2021-2023
12.Expediente 2810/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G., sobre a nova tarifa eléctrica
13.Expediente 2812/2021. Proposta do Grupo Municipal do P.P., instando ao Goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e custes regulatorios

B) Actividade de control
14.Expediente 129/2020. Dación en conta dos acordos e resolucións contrarios a reparos da Intervención e acordos adoptados con omisión da función interventora – Exercicio 2020
15.Expediente 2883/2021. Dación en conta do Informe resumo anual dos resultados do control interno exercicio 2020
16.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 24/05/2021 ata o 19/07/2021)

C) Rogos e preguntas

Comunicación da convocatoria