PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

XUÑO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS.

Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 66, de data 9 de abril de 2021, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de marzo de 2021, sobre modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por recollida de residuos sólidos urbáns sen que se tiveran presentado reclamacións, procede a publicarse o texto íntegro da modificación aprobada definitivamente a efectos da súa entrada en vigor:

“Disposición Adicional cuarta

Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, a persoa titular da consellaría competente en materia de residuos estableza unha bonificación na contía do canon unitario de tratamento por tonelada de residuos domésticos, o importe equivalente ao da dita bonificación minorarase, de xeito proporcional, da cota tributaria que corresponda a cada un dos obrigados ao pago da taxa no exercicio da súa aplicación.

A minoración practicarase no padrón do último cuadrimestre do exercicio, en cada un dos recibos que se emita. Sobre as tarifas vixentes aplicaranse as seguintes bonificacións:

—Ano 2021: 14,85 %

—Ano 2022 e sucesivos (en tanto se manteña esta bonificación na contía do canon unitario de tratamento por tonelada): 14,85 %

A modificación da presente Ordenanza, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa”.

Cambados, a 2 de xuño de 2021.