PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2021 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020. EXPTE.1897/2021 – 22/06/2021

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020. EXPTE.1897/2021 – 22/06/2021 No enlace que se xunta, poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación nº 2, celebrada o día 22 de […]

XUÑO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS. Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 66, de data 9 de abril de 2021, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de marzo de […]