PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2021 – ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO.

XUÑO 2021 – ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO.

Por Decreto da Alcaldía, de dat09 de maio de 2021 adxudicouse o contrato menor para o “SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO, á empresa, polo prezo e mellora que se reflicten no cadro seguinte:

Orzamento s/IVE

IVE 21%

Orzamento base licitación

10.896,96

2.288,36

13.185,32

Empresa

Importe

IVE 21%

Presuposto ofertado

Baixa

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, SL

10.300,00

2.163,00

12.463,00

722,32

MELLORA: Instalación das 24 papeleiras.

O investimento está subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019 – Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base quince das Reguladoras do Plan Concellos 2018-2019 (Anualidade 2019).

En Cambados, 9 de xuño de 2021.