PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN.

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN.

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, polo prezo e melloras que se describen seguidamente:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato:

53.239,85

50.002,87

21% IVE:

11.180,37

10.500,60

Prezo:

64.420,22

60.503,47

Baixa:

3.916,75

Prazo de execución das obras:

30 días naturais

Mellora 1

Plantación de árbores. Subministro e plantación de árbores de talla grande, subministrados en cepellón e plantación en furado 1,5×1,5×1,5 m., incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, formación de alcorque, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.

ACER PSEUDOPLATANUS (2 unidades) tamaño grande. QUERCUS ILEX (2 unidades) tamaño grande. QUERCURS ROBUR (3 unidades) tamaño grande. VALORACIÓN = 2.400,00 €

Mellora 2

Plantación de plantas e arbustos. Subministro e plantación de plantas e arbustos, subministrados en maceta ou cepellón e plantación en furado, incluso apertura do mesmo cos medios manuais ou mecánicos necesarios, abonado, terra vexetal e primeira rega. Situados segundo plano e indicacións D.F.

VACCINIUM MYRTILLUS (3 unidades) CISTUS LADANIFER (5 unidades) VIBURNUM OPULUS (4 unidades) GLANDORA PROSTRATA (3 unidades) VIBURNUM LANTANA (4 unidades) BERBERIS VULGARIS (4 unidades). VALORACIÓN = 920,00 €

Mellora 3

Muro mampostería pedra tradicional H<=2m. Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención e sostemento, en fustes e zapatas, con acabado rústico tradicional cara vista. Construído a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior aos 750 kg/ud. Cada bloque apoiarase pola súa cara inferior en outros dous polo menos, cada dúas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media á da fila, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-EFP-6, incluídos material, man de obra e transporte. Incluso escavación en todo tipo de terreo e recheo do trasdós con material filtrante necesario, limpeza e retirada de cascallos.

14m x 1,20m = 16,80 m2. VALORACIÓN = 1.696,00 €

O financiamento das obras é o que se reflicte nos cadros seguintes:

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 1255/2019(AGADER) L20 1920 17 0134

Orzamento aceptado con IVE

Subvención concedida 60%

Fondos Municipais 40%

64.420,22

38.652,13

25.768,09

Medida LEADER do PDR Galicia 2014-2020, Convocatoria 2020-2021, Submedida 10.2 (MR701D)

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN Nº 717/2021 2021008572.

Orzamento

IVE engadido

Subvención concedida 60%

AGADER

Subvención 40%

DEPUTACIÓN PC2019

Fondos

(*)

64.420,22

38.652,13

25.768,09

0,00

(*) A aportación municipal finánciase con cargo á subvención outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos 2018-2019 (anualidade 2019)

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concello.

En Cambados,  28 de maio de 2021