PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTEIROS, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021 adxudicouse o contrato para o “SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE (COMPOSTAXE, PANEIS INFORMATIVOS E SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA)”, ás empresas, polos prezos e melloras que se reflicten nos cadro seguintes: LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA […]

MAIO 2021 – ADXUDICACIÓN OBRAS MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUÍÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN.

Por Decreto da Alcaldía, de data 28 de maio de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DO MUIÑO DE A SECA E ACCESO AO CENTRO CULTURAL DE CORVILLÓN”, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, polo prezo e melloras que se describen seguidamente: […]