PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2021 – Lista provisional admitid./excluid. proceso selectivo Técnicos/as turismo (laboral temporal a tempo parcial) e composición do Tribunal Cualificador

MAIO 2021 – Lista provisional admitid./excluid. proceso selectivo Técnicos/as turismo (laboral temporal a tempo parcial) e composición do Tribunal Cualificador

De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de 2 Técnicos/as de turismo, do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial.
Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 2 traballadores/as, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo rías baixas publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 27 de 10 de febreiro de 2021.
Vista a Resolución da Alcaldía do 28.04.2020 pola que se aprobaron as Bases para contratar dous (2) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria da selección de dous técnicos/as de turismo.
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base cuarta do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo:

NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 Acevedo Piñeiro Dámaris Admitida
2 Acevedo Piñeiro Susana Admitida
3 Aguete de Pazos Arantxa Admitida
4 Allegue Portas Andrea Excluída1
5 Arnoso Bouza Natalia Admitida
6 Beaumont Cruz María Paz Admitida
7 Besada Troncoso M. Jesús Admitida
8 Búa Cochón Nuria Admitida
9 Corredoira Canda María Admitida
10 Crespo Martínez Iria Admitida
11 Diz González M. Dolores Admitida
12 Durán Lagares Alexia Admitida
13 Fernández Gutiérrez Mónica Excluída1
14 Fernández Patón Susana Admitida
15 Ferreiro Sanjurjo Silvia Excluída2
16 Giménez Amoedo Silvia Admitida
17 Lage Rey Adrián Admitido
18 Lago Somoza Vanesa Admitida
19 Martínez Currás Rebeca Admitida
20 Méndez Lois Mirian Admitida
21 Motrel Lede María del Canto Admitida
22 Pacheco Lorenzo Lorena Admitida
23 Pena Brantuas Vanesa Admitida
24 Pérez Domínguez Sandra Admitida
25 Pérez Rodríguez Yaniri Admitida
26 Pires Rubianes Alejandra Admitida
27 Prado González Lucía Admitida
28 Rodas Recuna Lucía Admitida
29 Rodríguez Collazo José Admitido
30 Segade Couto María del Carmen Admitida
31 Somoza Costa Eva Admitida
32 Vázquez López M. José Admitida

1Non presenta Anexo I segundo a base cuarta “Á solicitude deberase achegar, polo menos, a seguinte documentación: A)Modelo normalizado de solicitude dos aspirantes no que se exprese por
estes que cumpren con todos os requisitos necesarios para formar parte no proceso selectivo (Anexo I)”.
2Presenta a solicitude fóra do prazo establecido na base cuarta “As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude (…) no prazo de SETE DÍAS NATURAIS contados a partir do seguinte á publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia”

2.Outorgar prazo de tres hábiles para a posible emenda das exclusións / omisións que se contará a partir do seguinte á publicación da presente Resolución.

3.Designar aos membros do Tribunal Cualificador:
Presidenta: Dª María J. Parada Portas (Técnica de Persoal)
Vogal: Dª Ana María Fole Pintos (Técnica de Tesoureria-Intervención)
Tecnica Asesora: Dª María Esperanza Padín Vázquez (Oficial de Cultura e Turismo.)
Secretario: D. Miguel Rodriguez de Vicente-Tutor (Secretario Xeral do Concello)
O Tribunal Cualificador reunirase o vindeiro día venres 4 de xuño de 2021 as 9.00 horas na Casa Consistorial para a avaliación dos méritos dos/as aspirantes.

4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

DECRETO 2021-0714 [Lista provisional admitidos e excluidos 2 traballadores oficina de turismo]