PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2021 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 30 de abril de 2021, aprobáronse os padróns e as listas cobratorias das taxas e prezos públicos relacionadas e que teñen delegada a xestión tributaria nesta […]