PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2021 – NOMEAMENTO ENCARGADO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

ABRIL 2021 – NOMEAMENTO ENCARGADO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

ANUNCIO DE NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO DE CARREIRA

Mediante Resolución da Alcaldía do 11.03.2021 foi nomeado funcionario de Carreira deste Concello a:

D. Augusto Constantino García co NIF *6*6*6*-, para ocupar unha praza de Encargado de Obras e Servizos Básicos integrada na Escala de Administración Especial Subescala de Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios (Grupo C Subgrupo C2), a proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna, da OEP de 2017.

Aos devanditos nomeamentos dáselle publicidade consonte ás Bases do proceso selectivo e da lexislación de función pública vixente.

Cambados, 04 de febreiro de 2021

A Alcaldesa

Fátima Abal Roma