PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2021 – NOMEAMENTO ENCARGADO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

ANUNCIO DE NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO DE CARREIRA Mediante Resolución da Alcaldía do 11.03.2021 foi nomeado funcionario de Carreira deste Concello a: D. Augusto Constantino García co NIF *6*6*6*-, para ocupar unha praza de Encargado de Obras e Servizos Básicos integrada na Escala de Administración Especial Subescala de Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios (Grupo C […]

ABRIL 2021 – APROBACIÓN DO PADRÓN 2021-1T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 1º trimestre 2021. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o […]

ABRIL 2021 – COBRANZA PADRÓN TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2020-2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: CONSERVATORIO […]

ABRIL 2021 – COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2020-2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MÚSICA correspondentes a Remesa: ESCOLA MÚSICA […]

ABRIL 2021 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2020

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON LIXO PRAZA 4 […]

ABRIL 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2020

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 4 TRIMESTRE […]

ABRIL 2021 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO 4 […]