PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P SERVIZO AXUDA FOGAR FEBREIRO 2021

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF FEBREIRO […]

ABRIL 2021 – ANUNCIO PADRÓN VEHICULOS 2021 CAMBADOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021 E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación – ORAL e por Resolución de Tesourería de data 29 de […]