PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2021 – NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA

FEBREIRO 2021 – NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA

Mediante Resolución da Alcaldía do 21.01.2021 nomeáronse funcionarios de carreira deste Concello a:

• Eusebio Casal Domínguez, co NIF *5*6*8*7*, para ocupar unha praza de oficial condutor da escala de administración especial, subescala de servizos especiais, persoal de oficios, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP/2017.

• Javier Rodríguez Cordal, co NIF 7*8*5*8**, para ocupar unha praza de oficial condutor da escala de administración especial, subescala de servizos especiais, persoal de oficios, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP/2017.

• Severo Cores Vieites, co NIF *4*0*2**, para ocupar unha praza de oficial xardineiro da escala de administración especial, subescala de servizos especiais, persoal de oficios, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP/2017.

Aos devanditos nomeamentos dáselle publicidade consonte ás Bases do proceso selectivo e da lexislación de función pública vixente.

Cambados, 04 de febreiro de 2021.