PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO

Ordenanzas e Regulamentos APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Expte. 4597/2020 O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 26.11.2020, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico; publicado o anuncio de aprobación inicial no B.O.P. nº 239 de 11.12.2020. Transcorrido o prazo de trinta días de exposición pública sen que […]

FEBREIRO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2020-2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: ESCOLA […]

FEBREIRO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2020-2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: CONSERVATORIO […]