PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2021 – NOMEAMENTO FUNCIONARIOS DE CARREIRA

Mediante Resolución da Alcaldía do 21.01.2021 nomeáronse funcionarios de carreira deste Concello a: • Eusebio Casal Domínguez, co NIF *5*6*8*7*, para ocupar unha praza de oficial condutor da escala de administración especial, subescala de servizos especiais, persoal de oficios, subgrupo C2, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna da OEP/2017. […]

FEBREIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO

Ordenanzas e Regulamentos APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Expte. 4597/2020 O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 26.11.2020, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico; publicado o anuncio de aprobación inicial no B.O.P. nº 239 de 11.12.2020. Transcorrido o prazo de trinta días de exposición pública sen que […]

FEBREIRO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2020-2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: ESCOLA […]

FEBREIRO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2020-2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: CONSERVATORIO […]

FEBREIRO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2020

COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

FEBREIRO 2021 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2020

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2020. Aprobado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2020. […]

FEBREIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 237, de data 9 decembro de 2020, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2020, sobre […]

FEBREIRO 2021 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO DA RÚA SEVILLA

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para levar a cabo as obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO DA RÚA SEVILLA” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: Documentación de inicio Título Versión […]

FEBRERO 2021 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de xaneiro de 2021 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación do cadro de persoal. En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba […]