PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2021 – FINALIZACIÓN DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA

Nestas datas ven de rematarse a execución do “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018), o contrato ascendeu a un total importe de 45.472,00 (Ive engadido). O que se fai público en […]

XANEIRO 2021 – SINATURA CONVENIO PARA A EXECUCIÓN DUN COMEDOR ESCOLAR NO CEIP SAN TOMÉ

Con data 29/09/2020, asinouse o Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e este Concello de Cambados, para a dotación dun COMEDOR ESCOLAR NO CEIP SAN TOMÉ, que ascende a un total orzamento base de licitación de 120.000,00 €. De conformidade co estipulado na cláusula terceira do citado Convenio, as achegas […]

XANEIRO 2021 – PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA A ADOPCIÓN DUN NOVO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA A ADOPCIÓN DUN NOVO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL É vontade desta concellaría a adopción dun Regulamento para a concesión de axudas de emerxencia social dentro do programa básico de inserción social. Para dotar de seguridade xurídica a esta […]

XANEIRO 2021 – Resolución de Fixación de Prezo Xusto Expropiación Itinerario peonil e ciclista na PO-549 Tarrío-Cores pk 6,200 a 7,200. Termo municipal de Vilanova de Arousa

Aos efectos de publicar no taboleiro de anuncios deste Concello, achégolle cédula de notificación de Resolución de Fixación de Prezo Xusto. De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas e dado que non foi posible practicar a notificación, DISPOÑO: 1.-Notificarlles mediante esta […]

XANEIRO 2021 – PLENO ORDINARIO XANEIRO 2021

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora1ª convocatoria: 28 de xaneiro de 2021 ás 21:00 – 2ª convocatoria: 1 de febreiro de 2021 ás 21:00 Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:«A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma Gestiona, […]