PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2021 – APROBACIÓN CALENDARIO FISCAL 2021

NORMAS PARA A COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CALENDARIO DE COBRO DO EXERCICIO 2021. En cumprimento do establecido no artigo 23 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais da Deputación de Pontevedra, e no artigo 62.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, […]