PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037

XANEIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037

N. Expediente

4820/2020

Asunto

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO

O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria n.º 2020/MOD/037 baixo a modalidade de suplemento de crédito financiado co remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 86.134,65 €, sendo este crédito inmediatamente executivo en aplicación do disposto no artigo 177.6 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento do que dispón, o artigo 169.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 2/2004 de 5 de marzo, faise público que, trala modificación operada, o orzamento de gastos e ingresos, resumido por capítulos, resulta como segue:

Estado de gastos

Capítulo

Descrición

Créditos Definitivos €

1

GASTOS DE PERSOAL

 4.717.356,45

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

 4.625.193,79

3

GASTOS FINANCEIROS

 6.342,57

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

 332.654,26

5

FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVERSIÓNS REAIS

 1.673.686,59

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 376.193,70

8

ACTIVOS FINANCEIROS

22.000,00

9

PASIVOS FINANCEIROS

 262.845,06

Total

 12.016.272,42

Estado de ingresos

Capítulo

Descrición

Previsións Definitivas €

1

IMPOSTOS DIRECTOS

2.529.000,00

2

IMPOSTOS INDIRECTOS

165.000,00

3

TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

2.064.702,00

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

5.204.654,62

5

INGRESOS PATRIMONIAIS

207.500,00

6

ENAXENACIÓN INVESTIMENTOS REAIS

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.999.859,88

8

ACTIVOS FINANCEIROS

490.591,47

9

PASIVOS FINACEIROS

0,00

Total

12.661.307,97

Contra a aprobación definitiva da Modificación Orzamentaria poderá interpoñerse directamente recurso Contencioso – Administrativo na forma e prazos que establecen a normativa vixente, segundo o disposto no artigo 171 en relación cos artigos 177 e 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Documento asinado electronicamente.