PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2021 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2020/MOD/037 N. Expediente 4820/2020 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria n.º 2020/MOD/037 baixo a modalidade de suplemento de crédito financiado co remanente de tesourería para […]

XANEIRO 2021 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. SAMUEL LAGO OZÓN PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO Expte. 4210/2020 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 26 de decembro, ás 18’00 horas, polos contraentes Don M.D.O.A. (D.N.I. 35463486Q) e Dona M.D.O.C. (D.N.I. 76865070J), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, […]