PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020 A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 23 de decembro de 2020, aprobou a oferta de emprego público do ano 2020 nos termos e co alcance sinalados a continuación: Cambados (Asinado dixitalmente) Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de […]