PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas deGalicia na provincia de Pontevedra.

DECEMBRO 2020 – Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas deGalicia na provincia de Pontevedra.

Achégase o presente oficio para informarlles que se someterá a información pública, durante o prazo dun mes,contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, os mapas estratéxicosde ruído dos grandes eixos viarios da rede autonómica de estradas de Galicia na provincia de Pontevedra, de clave:GA/19/001.09, de conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído e no Real Decreto 1513/2005,do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación exestión do ruído ambiental.

Os documentos sometidos a información pública atópanse para á súa consulta na seguinte páxina web: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas

A publicación no Diario Oficial de Galicia foi o 26 de outubro de 2020, e durante o período de información pública (1 mes desde o día seguinte á publicación no DOG) o documento deberá estar exposto ao público nese Concello, para que sexa examinado polas persoas que o desexen, co obxecto de formularen as correspondentes alegaciónsou suxestións que estimen oportunas.Por outra banda, e na súa calidade de administración territorial afectada, ese Concello debe tamén examinar o re-ferenciados mapas sometidos a información pública, e informar sobre os mesmos.

Transcorrido o período de in-formación pública sen que emitan informe, entenderase a súa conformidade cos mesmos.Finalmente, rematado o período de información pública, solicítolle a remisión do certificado comprensivo de que osmapas estiveron sometidos a exposición pública durante o prazo establecido, facendo constar se houbo ou non alega-cións e xuntando estas en caso afirmativo.