PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DA GARDERÍA INFANTIL

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ASISTENCIAS E ESTANCIAS NA GARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS E LUDOTECA NOS MESES DE VERÁN. (Exp: 4087/2020) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 200, de data 16 de outubro de 2020, referente ao acordo adoptado […]

DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Presupostos e cadros de persoal APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO N. Expediente 4820/2020 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/037 SUPLEMENTO DE CRÉDITO ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria […]

DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERIVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (3788/2020) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 193, de data 6 de outubro de 2020, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 24 de […]

DECEMBRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 3875/2020) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 193, de data 6 de outubro de 2020, referente ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]