PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, TRIBUNAL CUALIFICADOR, DATA CONSTITUCIÓN E INICIO PROCESO SELECTIVO VACANTES OEP 2017

Expediente 2508/2020 Vistas as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017. Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de 18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público para o ano […]

NOVEMBRO 2020 – LICITACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO”

DILIXENCIA APERTURA OFERTAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS Á LICITACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO” No enlace que se xunta poderán descargar a dilixencia de apertura das ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “SUBSTITUCIÓN DE TRAMO DE […]

NOVEMBRO 2020 – ACTA DO TRIBUNAL EQUIPO TECNICO

O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – Acta Tribunal Cualificador: Valoración e proposta contratación EQUIPO TÉCNICO ACTA TRIBUNAL EQUIPO TÉCNICO

NOVEMBRO 2020 – ACTA TRIBUNAL PROPOSTA ALUMNOS TRABALLADORES O.E. “

O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – Acta Tribunal Cualificador: Valoracion méritos, declaración aprobados e proposta contratación alumnos/traballadores. ACTA TRIBUNAL PROPOSTA ALUMNOS-TRABALLADORES

NOVEMBRO 2020 – PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA PERMITIR MODIFICACIÓNS DOS HORARIOS DAS ZONAS DE CARGA E DESCARGA NO CENTRO URBANO DE CAMBADOS

É vontade desta concellaría dispor de certa flexibilidade para poder modificar os horarios das zonas de carga e descarga no centro urbano de Cambados. Estas modificacións poderán realizarse en espazos concretos do noso municipio ou de maneira xeral durante determinados períodos temporais ao longo do ano. Cuestións como a protección do patrimonio histórico artístico do […]

NOVEMBRO 2020 – PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA PARA O ESTABLECEMENTODO LÍMITE DE VELOCIDADE A 30 KM/H NO CENTRO URBANO DECAMBADOS

É vontade desta concellaría a limitación de velocidade no centro urbano de Cambados rebaixándoo dos 50 km/h aos 30 km/h, posibilidade á que habilita o artigo 50 parágrafo segundo do Real Decreto 1428/2003 do 21 de novembro polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación. Para dotar de seguridade xurídica a esta medida e […]

NOVEMBRO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do […]

NOVEMBRO 2020 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-1333, de data 04/11/2020, adxudicouse o contrato da obra de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS”, que se executarán polo prezo e prazos de execucións seguintes: LOTE 1.- MELLORAS CENTRO DE SAÚDE Adxudicatario: “CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.” Base impoñible: 36.013,23 € IVE: 7.562,78 € Total: 43.576,01 € Baixa: 6.423,99 € Prazo execución das […]

NOVEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR SETEMBRO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2020 – O.E. “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” – RESOLUC. LISTA ADMITID./EXCLUID. EQUIPO TÉCNICO

De acordo coas Bases e a convocatoria do Obradoiro de Emprego “Cambados Emprendedor II”, para persoas mozas incluídas no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil. Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 16 alumnos-traballadores e dun equipo técnico, de acordo […]