PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA

Pola empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.”, finalizáronse recentemente as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018). O contrato foi adxudicado polo prezo e execución de mellora seguintes:   […]

NOVEMBRO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2 DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, sesión do 18/11/2020, na que se deu conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas no procedemento de licitación do contrato para o “Proxecto Museolóxico e Museográfico Ramón Cabanillas na Casa de A Calzada”. DESCARGAR ACTA DA MESA Cambados, 18 de […]

NOVEMBRO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS.

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS AO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS. No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, sesión do 13/11/2020, para a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) presentados no procedemento de licitación do […]

NOVEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2019

N. Expediente: 2436/2020 Asunto: CONTA XERAL 2019 EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE CAMBADOS DO EXERCICIO 2019 Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello, correspondente ao exercicio 2019, e ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 12 de novembro de 2020, dando cumprimento ao disposto polo artigo 212.3 do Real […]

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO

ANUNCIO Mediante Resolución da Concellería Delegada de Economía, Facenda e Patrimonio do13.11.2020 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ounon sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazoestablecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou nonsedentaria do Concello de Cambados (BOP nº 35 […]

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA REVOCANDO DELEGACIÓN NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE POR ALTA EN I.T.

Expediente 334/2020 Mediante Resolución da Alcaldía do 21.10.2020 nomeouse Alcalde accidental do Concello a D. Constantino Cordal Rodríguez ata que causase alta na situación de incapacidade temporal. Visto que con data de 26.10.2020 se me expediu alta na situación de incapacidade temporal e que, polo tanto, xa non concorre a causa da delegación conferida. Na […]

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA AMPLIANDO PLAZO DE DELEGACIÓN NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE POR I.T.

Expediente 334/2020 Mediante Resolución da Alcaldía do 16.10.2020 nomeouse Alcalde accidental do Concello a D. Constantino Cordal Rodríguez ata a data do 21.10.2020, data prevista de duración da miña situación de incapacidade temporal Visto que esta situación persiste, e ante a imposibilidade de que poida exercer as funcións da alcaldía en situación de incapacidade temporal, […]

NOVEMBRO 2020 – RESOLUCIÓN ALCALDÍA DELEGANDO NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDÍA DO 16 AO 20 DE OUTUBRO

Expediente 334/2020 Ante a imposibilidade de exercer as miñas funcións entre os días 16 e 20 de outubro por situación de incapacidade temporal, é preciso habilitar a miña substitución por parte do Primeiro Tenente de Alcalde, D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de […]

NOVEMBRO 2020 – REMATE DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE GAVIÓNS A ILLA DE SAN SADURNIÑO.

No día de hoxe veñen de recibirse ás obras de “DOTACIÓN DE GAVIÓNS A ILLA DE SAN SADURNIÑO”, adxudicadas á empresa COVSA, ascendendo o total importe do contrato á cantidade de 8.483,36 € (Ive engadido). As obras financiáronse con cargo a fondos municipais. A realización das obras xustifícase, tal e como se indica no proxecto redactado […]