PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2020/2021”, ás solicitudes que figuran a continuación (150) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria 3200.48100, de acordo co seguinte detalle  CONCESIÓN SUBVENCIÓNS ENSINO E TRANSPORTE 2020-2021

Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 9 da convocatoria, ata o día 15 de decembro (inclusive).
Os/as beneficiarios/as deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que se desiste da súa petición.