PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO

ANUNCIO Mediante Resolución da Concellería Delegada de Economía, Facenda e Patrimonio do13.11.2020 acordouse iniciar expediente de extinción de autorizacións de venda ambulante ounon sedentaria por falta de pago das taxas municipais correspondentes dentro do prazoestablecido ao efecto (artigo 12.1 b) da Ordenanza Municipal de venda ambulante ou nonsedentaria do Concello de Cambados (BOP nº 35 […]