PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, TRIBUNAL CUALIFICADOR, DATA CONSTITUCIÓN E INICIO PROCESO SELECTIVO VACANTES OEP 2017

Expediente 2508/2020 Vistas as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017. Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de 18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público para o ano […]

NOVEMBRO 2020 – LICITACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO”

DILIXENCIA APERTURA OFERTAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS Á LICITACIÓN DO CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO” No enlace que se xunta poderán descargar a dilixencia de apertura das ofertas económicas presentadas polas empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de “SUBSTITUCIÓN DE TRAMO DE […]