PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2020 – Anuncio resultados definitivos da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Anuncio resultados definitivos da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o primeiro exercizo da fase de oposición Anuncio resultados definitivos fase de concurso e convocatoria […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 SERVIZOS SOCIAIS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020 – Transferencias a entidades benéfico-asistenciais”, ás solicitudes que figuran a continuación, polo importe que se […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 CULTURA

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020” correspondentes á área de cultura, ás solicitudes que figuran a continuación (17), de acordo co […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020 DEPORTES

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), “PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020 – Transferencias a entidades deportivas”, ás solicitudes que figuran a continuación (15), non habendo ningunha […]

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO AMPLIACIÓN PRAZO XUSTIFICACIÓN AXUDAS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 resolveuse ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020” , fixado na cláusula 8 da convocatoria, ata o día 15 de decembro (inclusive). As […]

NOVEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de novembro de 2020 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2020/2021”, ás solicitudes que figuran a continuación (150) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria […]

NOVEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO NOVEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 26 de novembro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de novembro de 2020 ás 21:00 Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo conectar mediante: «A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal (Pode acceder igualmente a través da Plataforma […]

NOVEMBRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2020 – ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO PROMOCIÓN INTERNA VACANTES

Anuncio resultados provisionais da fase de concurso dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) Anuncio resultados provisionais fase de concurso promocion interna vacantes (OEP 2017)

NOVEMBRO 2020 – BANDO DE MEDIDAS CONTRA A GRIPE AVIAR

Fátima Abal Roma, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Cambados, en base ás atribucións que me confire o artigo 21.1.e) da Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación co disposto no artigo 4.1.a) do mesmo texto normativo, que establece a posibilidade de intervir a actividade dos ciudadanos por […]