PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE DOTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL. CAPÍTULOS 1 E 3

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE DOTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL. CAPÍTULOS 1 E 3

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse os investimentos para a “DOTACIÓN MEDIDAS SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL Memoria-Valorada Capítulo 1 e 3que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 29 de outubro de 2020.