PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUUBRO 2020 – APROBACIÓN DO PADRÓN DE AUGA 2020 3T

Expediente 4227/2020 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2020. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión […]

OUTUBRO 2020 – CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022

Asunto: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022 SUPLEMENTO DE CRÉDITO CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022 O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de setembro de 2020, convalidou a Resolución da Alcaldía, número 2020-1083 de data 09/09/2020, de aprobación da modificación orzamentaria 2020/MOD/022 do Orzamento en vigor, na modalidade […]