PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2020 – Resolución creación lista de reserva operario de servizos

OUTUBRO 2020 – Resolución creación lista de reserva operario de servizos

Visto o expediente tramitado para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario servizos. (convocatoria pública no BOP nº 119 de 23.06.2020).
Vista a proposta do Tribunal Cualificador de 22.09.2020 que determinou a relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo establecendo a proposta de creación da lista de reserva coa seguinte orde de chamamento

Resolucion creacion lista de reserva operario de servizos