PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos narealización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias eeducativas durante o ano 2020, nas seguintes aplicacións orzamentarias e polosseguintes importes:

  • 2310/48900 Transf. a entidades benéfico-asistenciais27.000,00 €
  • 3260/48900 Transf. para actividades complementarias de educación 5.100,00 €
  • 3340/48900 Transf. a entidades culturais 6.200,00 €
  • 3370/48900 Transf. ocio e tempo libre 6.700,00 €
  • 3380/48900 Transf. festas populares 3.000,00 €
  • 3410/48900 Transf. a entidades deportivas72.000,00 €

Vistas as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades senfins de lucro para o ano 2020 que figuran no expediente. Visto canto antecede, de acordo co Decreto de delegación de competencias nº2019-0760 de data 08/07/2019, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción doseguinte

ACORDO PRIMEIRO.-Aprobar a convocatoria e bases para a concesión de subvenciónsmunicipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2020, por procedemento deconcorrencia competitiva.

BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020