PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicaciónorzamentaria 3200/48100.

Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transportedo Concello de Cambados 2020/2021, que figuran no expediente.

Visto canto antecede, de acordo co Decreto de delegación de competencias nº2019-0760 de data 08/07/2019, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción doseguinte

ACORDO PRIMEIRO.-Aprobar a convocatoria e bases para a concesión de subvencións “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2020/2021”, porprocedemento de concorrencia competitiva.

BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2020-21