PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos narealización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias eeducativas durante o ano 2020, nas seguintes aplicacións […]

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicaciónorzamentaria 3200/48100. Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transportedo Concello […]