PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 04 de setembro de 2020, aprobáronse os padróns e as listas cobratorias das […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO de convocatoria para cubrir unha praza de oficial de administración por quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira.

ANUNCIO de convocatoria para cubrir unha praza de oficial de administración (OEP/2017), por quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira. No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 140, do 23 de xullo de 2020, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover: Unha praza de Oficial de Administración, pertencente […]