PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020/2021

SETEMBRO 2020 – APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020/2021

N. Expediente: 2558/2020

Asunto: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2020-2021

ANUNCIO

O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o día 30 de xullo de 2020 acordou aprobar o Plan Económico-Financeiro do Concello de Cambados para o período 2020/2021, por incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto na Liquidación de 2019.

En cumprimento do previsto no artigo 23 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, publícase anuncio de aprobación, quedando o documento aprobado a disposición dos interesados durante toda a súa vixencia na sede electrónica desta Entidade Local.

PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020-2021