PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020/2021

N. Expediente: 2558/2020 Asunto: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2020-2021 ANUNCIO O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o día 30 de xullo de 2020 acordou aprobar o Plan Económico-Financeiro do Concello de Cambados para o período 2020/2021, por incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto na Liquidación de 2019. En cumprimento do […]

SETEMBRO 2020 – DELEGACIÓN DA ALCALDIA NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Expte. 2287/2020 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCION DA ALCALDIA Debendo celebrarse voda civil, o día 14 de agosto, ás 12’00 horas, polos contraentes Don J.M.F. (D.N.I. 35568238A) e Dona P.S.N. (D.N.I. 35455222D), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que […]