PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2020

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos narealización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias eeducativas durante o ano 2020, nas seguintes aplicacións […]

SETEMBRO 2020 – SUBVENCIÓNS AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE 2020/2021

Vista a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados (BOPPO nº 217de 10 de novembro de 2004). Considerando que nos Orzamentos 2020 consignouse crédito para a concesión desubvencións para “Axudas a veciños para estudos (bolsas ensino)” na aplicaciónorzamentaria 3200/48100. Vistas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transportedo Concello […]

SETEMBRO 2020 – FINALIZACION DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN. AGADER 2020-2021 – FEADER

Pola empresa COVSA rematáronse as obras de “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS, CAMIÑO DE TRAGOVE -CORVILLÓN”, subvencionadas con cargo ao Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. As obras ascenderon […]

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS E ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 24-09-2020 14:46:33 […]

SETEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XULLO 2020

COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XULLO 2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO […]

SETEMBRO 2020 – Anuncio proposta de creacion de lista de reserva de operario de servizos

ANUNCIO DA RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO INTERINO DE POSTOS DA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, PERSOAL DE OFICIOS, AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS, PRAZA DE OPERARIO SERVIZOS Faise público que o Tribunal Cualificador, en sesión de 22.09.2020, resolveu as alegacións presentadas polos […]

SETEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 24 de setembro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de setembro de 2020 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación […]

SETEMBRO 2020 – Resolución modificación tribunal cualificador lista de reserva operario de servizos

Resolución da Alcaldía Expediente 1882/2020 De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de prazas de operario de servizos, mediante lista de reserva. Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de Administración especial; subescala […]

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1.- 1. CAMIÑO DE A PEDREIRA-CRUCEIRO. 2. CAMIÑO DE O CRUCEIRO. 3. RÚA CAPITANA-SABUGUEIRO. 4. TRAVESÍA SANTA MARIÑA. 5. RUA DO CASTRO. 6. RAMAL AVDA. VILARIÑO. 7. TRAMO RUA NOVA

Pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.” veñen de rematarse as obras “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, incluídas no LOTE Nº 1, que comprendían o pavimentado dos viais seguintes: 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. […]

SETEMBRO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación–ORAL e por Resolución de Tesourería de 04 de setembro de 2020, aprobáronse os padróns e as listas cobratorias das […]